Poznan Film Commission

Poznan Film Commission

jest biurem filmowym Miasta Poznania funkcjonującym w strukturach poznańskiej instytucji kultury - Estrady Poznańskiej. Zajmuje się promowaniem potencjału filmowego Poznania wśród producentów i reżyserów filmowych, projektów fabularnych, dokumentalnych, reklamowych oraz programów telewizyjnych i innych inicjatyw audiowizualnych.

Głównym zadaniem Poznan Film Commission jest ułatwianie twórcom organizacji produkcji filmowej w Poznaniu. Biuro nie tylko informuje o dostępnych zasobach Miasta, lecz także o formalnych wymogach stawianych przez służby miejskie. Umożliwia i pomaga w szybkim i sprawnym załatwianiu formalności oraz uzyskaniu uprawnień? koniecznych do utworzenia konkretnego planu zdjęciowego na terenie Metropolii Poznan.

Poznan Film Commission posiada również niezwykle bogatą bazę lokacji filmowych na terenie Miasta, wśród których znajdują się zarówno historyczne zabudowania, nowoczesne biurowce, jak i malownicze tereny zielone i klimatyczne dzielnice z zabudową kamieniczną, willową czy nawet blokowiska.

Poznan Film Commission posiada również bazę firm funkcjonujących w branży filmowej z rejonu Poznania i Metropolii Poznańskiej, która umożliwia dostęp do najbardziej kompetentnych fachowców i profesjonalnego sprzętu filmowego.

Poznan Film Commission został powołany w 2012 roku.

Michał Ferlak
Koordynator Projektu
Poznan Film Commission
+48 61 852 88 33 w. 48  
tel: 691637752 
m.ferlak@poznanfilmcommission.pl


REGIONALNY FUNDUSZ FILMOWY POZNAŃ prowadzony przez Poznan Film Commission ma na celu finansowe wspieranie produkcji filmowej i telewizyjnej związanej z Poznaniem poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim miejsce realizacji lub udział mieszkańców i instytucji tutaj działających. Po dofinansowanie zgłaszać się mogą twórcy projektów filmów i seriali fabularnych, filmów dokumentalnych, animowanych a także teledysków muzycznych na różnych etapach produkcji.

Regionalny Fundusz Filmowy Poznań działa nieprzerwanie w strukturach Estrady Poznańskiej - instytucji kultury miasta Poznania, od 2008 roku (od 2008 do 2011 roku znany jako Wielkopolski Fundusz Filmowy).

Poznan Film Commission oraz Regionalny Fundusz Filmowy Poznań zrzeszeni są w Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Więcej informacji na temat sposobu składania wniosków o dofinansowanie a także warunków jakie trzeba spełnić znajduje się tutaj:

REGIONALNY FUNDUSZ FILMOWY POZNAŃ

Osoba kontaktowa:

Michał Ferlak
tel. +48 61 8528833 ext. 48
m.ferlak@poznanfilmcommission.plINFORMACJE ARCHIWALNE | Regionalny Fundusz Filmowy

UWAGA !!!

Komunikat z ostatniego posiedzenia komisji konkursowej 2013

Komunikat z pierwszego pisedzenia komisji konkursowej 2013

KONKURS NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWEJ ? POZNAŃ 2013

OGŁOSZENIE

z dnia 31 stycznia 2013r.

Estrada Poznańska, z siedzibą przy ul. Masztalarskiej 8, (61-767) Poznań, instytucja wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK VII, NIP: 777-00-02-010, REGON: 000279730, reprezentowana przez Dyrektora Tomasza Karczewskiego, zwana dalej ESTRADĄ

ogłasza nabór wniosków

na Konkurs na wspieranie produkcji filmowej ? Poznań 2013, zwanego dalej ?Konkursem?, którego celem jest finansowe wspieranie ? na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie (wraz z załącznikami) ? produkcji filmowej i telewizyjnej związanej z Poznaniem

poprzez:

TEMATYKĘ, TWÓRCÓW a przede wszystkim MIEJSCE REALIZACJI.

ESTRADA będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku postępowania konkursowego, jako koproducent z wkładem finansowym 360 000 złotych (brutto). Kwota niniejsza zostanie pomniejszona, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu ? §5 p.9, o środki na wynagrodzenia ekspertów.

Szczegółowe kryteria, warunki oraz wymagania wobec składających projekty określa Regulamin konkursu na wspieranie produkcji filmowej ? Poznań 2013 wraz z załącznikami, w tym ? Wniosek o wsparcie finansowe produkcji filmu. Środki finansowe, przyznane na koprodukcję muszą zostać wydatkowane i rozliczone (zarówno merytorycznie jak i finansowo) niezwłocznie po zakończeniu zadania, ale nie później niż do 30 listopada 2013 r.

Regulamin Konkursu, formularz Wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie internetowej www.estrada.poznan.pl .

Producent wnioskujący zgłaszając swój film do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu wraz z załącznikami.

Wnioski, zgodnie z określonymi w Regulaminie konkursu oraz Formularzu wniosku zasadami należy składać w siedzibie Estrady Poznańskiej (sekretariat, I p.) lub przesłać drogą pocztową. Za termin złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu (dostarczenia) do Estrady. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 28 lutego (czwartek) 2013 r., o godz. 14.00. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpoznaniu.

Rozpatrzenie wniosku przez Komisję następuje w ciągu 90 dni od daty upływu terminu składania wniosków. tj. do dnia 29 maja (środa) 2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 90 dni od daty upływu terminu składania wniosków tj. do dnia . W uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec zmianie.

Wyjaśnienia, informacje oraz odpowiedzi na pytania związane z konkursem udzielane będą pod adresem mailowym j.troczynska@estrada.poznan.pl

Poznań, dnia 31 stycznia 2013r.

Tomasz Karczewski Dyrektor Estrady Poznańskiej

Załączniki

REGULAMIN

WNIOSEK

KARTA OCENY
UWAGA!!!

Komunikat z drugiego posiedzenia komisji konkursowej 2012

Komunikat z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej 2012

KONKURS NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWEJ ? POZNAŃ 2012

OGŁOSZENIE

z dnia 22 czerwca 2012r.

Estrada Poznańska, z siedzibą przy ul. Masztalarskiej 8, (61-767) Poznań, instytucja wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK VII, NIP: 777-00-02-010, REGON: 000279730, reprezentowana przez Dyrektora Tomasza Karczewskiego, zwana dalej ESTRADĄ

ogłasza nabór wniosków

na Konkurs na wspieranie produkcji filmowej ? Poznań 2012, zwanego dalej ?Konkursem?, którego celem jest finansowe wspieranie ? na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie (wraz z załącznikami) ? produkcji filmowej i telewizyjnej związanej z Poznaniem poprzez:

TEMATYKĘ,
TWÓRCÓW
a przede wszystkim MIEJSCE REALIZACJI.

ESTRADA będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku postępowania konkursowego, jako koproducent z wkładem finansowym 450 000 złotych (brutto), Kwota niniejsza zostanie pomniejszona, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu ? §5 p.9, o środki na wynagrodzenia ekspertów.

Szczegółowe kryteria, warunki oraz wymagania wobec składających projekty określa Regulamin konkursu na wspieranie produkcji filmowej ? Poznań 2012 wraz z załącznikami, w tym ? Wniosek o wsparcie finansowe produkcji filmu. Środki finansowe, przyznane na koprodukcję muszą zostać wydatkowane i rozliczone (zarówno merytorycznie jak i finansowo) niezwłocznie po zakończeniu zadania, ale nie później niż do 30 listopada 2012 r.

Regulamin Konkursu, formularz Wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie internetowej www.estrada.poznan.pl .

Producent wnioskujący zgłaszając swój film do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu wraz z załącznikami.

Wnioski, zgodnie z określonymi w Regulaminie konkursu oraz Formularzu wniosku zasadami należy składać w siedzibie Estrady Poznańskiej (sekretariat, I p.) lub przesłać drogą pocztową. Za termin złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu (dostarczenia) do Estrady. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 19 lipca (czwartek) 2012 r., o godz. 14.00. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpoznaniu.

Rozpatrzenie wniosku przez Komisję następuje w ciągu 5 tygodni od daty upływu terminu składania wniosków. tj. do dnia 23 sierpnia (czwartek) 2012 roku.

Wyjaśnienia, informacje oraz odpowiedzi na pytania związane z Regulaminem Konkursu udzielane będą pod adresem mailowym j.troczynska@estrada.poznan.pl

OGŁOSZENIE KONKURSU 2012

REGULAMIN KONKURSU 2012

zał. nr 1 WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE PRODUKCJI FILMU 2012

zal. nr 2 KARTA OCENY PROJEKTU 2012

2011

OGŁOSZENIE WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO 2011

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ Z DNIA 05.05.2011r.

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ Z DNIA 03.06.2011r.


Milion dla producentów filmowych


Kochamy kino
O tym, że w Poznaniu powstał regionalny fundusz filmowy zadecydowała z jednej strony niezwykle bogata tradycja filmowa a z drugiej strony jej dzień dzisiejszy ? wypełnione sale kinowe, zarówno te w multipleksach, jak i te w kinach studyjnych na różnorodnych projekcjach filmu artystycznego.

Prezydent Poznania ? Ryszard Grobelny zapowiadał już w 2007 roku, że dzięki wspólnym działaniom samorządów Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego uda się w Poznaniu i w Wielkopolsce stworzyć dla twórców filmowych wspólny, regionalny fundusz filmowy, według analogicznych jak w całym kraju planów, ma zająć się wspieraniem talentów
i produkcji związanych z naszym regionem.
Plany te zaowocowały w 2008 roku zorganizowaniem w Poznaniu I Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ?Animator? oraz ogłoszeniem I edycji Wielkopolskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej. Samorządy decydując o powołaniu tzw. funduszy filmowych, jasno mówią, że są otwarte na współpracę, ciekawe i intrygujące pomysły twórców
i producentów filmowych.
Poznań stał się czwartym miastem ? po Łodzi, Katowicach i Wrocławiu ? realizatorem idei regionalnego funduszu filmowego konkursów filmowych na wspieranie produkcji filmowych. Aktualnie dołączyły także: Kraków, Gdynia, Szczecin
i Lublin.
Obydwa te filmowe projekty prowadzi Estrada Poznańska ? miejska instytucja kultury.


Wielkopolski konkurs na wspieranie produkcji filmowej

? Cele, typy produkcji i budżet
Celem Konkursu jest finansowe wspieranie ? na zasadach koprodukcji z Estradą Poznańską ? produkcji filmowej
i telewizyjnej związanej z Poznaniem i Wielkopolską poprzez tematykę, twórców a przede wszystkim miejsce realizacji.
Miasto Poznań i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 15 września 2008 roku zawarli w sprawie wspierania produkcji filmowej porozumienie, przeznaczając na produkcję filmową po pół miliona złotych, czyli łącznie
w 2008 roku 1 000 000 zł.
Identyczna kwota ? 1 000 000 ? zł została przeznaczona na konkurs w roku 2009 i 2010.


Wielkopolski konkurs na wspieranie produkcji filmowej ?Warunki
Podstawowe warunki dla uczestników Konkursu określono w regulaminie w sposób następujący:

? zaangażowanie Estrady Poznańskiej w koprodukcji nie może przekroczyć 50% planowanych kosztów w przedsięwzięciu (?Instytucja może pokryć maksymalnie do 50% kosztów przedsięwzięcia ? produkcji filmu?),
? minimum 10% wkładu własnego producenta pochodzi z innych źródeł niż od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych,
? minimum 75% kwoty wnioskowanej zostanie wydatkowane na terenie Poznania
i województwa wielkopolskiego (?)

Estrada Poznańska, jako koproducent, nabywa w zamian za wnoszony wkład koproducencki prawa autorskie do filmu
w wysokości co najmniej proporcjonalnej do swego udziału w budżecie filmu oraz partycypować będzie w przychodach
z eksploatacji filmu w wysokości proporcjonalnej do swego udziału w budżecie filmu.


Wielkopolski konkurs na wspieranie produkcji filmowej ?Kryteria

Projekt podlega ocenie Ekspertów pod względem spełniania w szczególności następujących kryteriów:

a. PODSTAWOWE ? POWIĄZANIE Z POZNANIEM I WIELKOPOLSKĄ POPRZEZ TEMATYKĘ, TWÓRCÓW ORAZ MIEJSCE REALIZACJI:
? przedstawienie historii, tradycji oraz w szczególności ? dnia dzisiejszego,
? utrwalanie pozytywnego wizerunku,
? udział lub realizację przez twórców z Poznania i Wielkopolski,
? wykorzystanie charakterystycznych plenów regionu.

b. ARTYSTYCZNE:
? walory artystyczne oraz poznawcze, humanistyczne i etyczne,
? wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej,
? dotychczasowy dorobek producenta oraz reżysera i scenarzysty czy występujących w nim aktorów, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji,

c. EKONOMICZNE:
? warunki ekonomiczno-finansowe realizacji w tym wysokość kwoty wydatkowanej na terenie Poznania
i województwa wielkopolskiego,
? przewidywane szanse na odniesienie sukcesu frekwencyjnego oraz szanse na udział w festiwalach międzynarodowych i w zagranicznej dystrybucji.

Projekty filmów merytorycznie oceniane są przez 3 ? 5 niezależnych Ekspertów.

Wielkopolski konkurs na wspieranie produkcji filmowej ?Informacja

Każdorazowo pełna informacja o konkursie ? w tym terminach ? znajduje się na stronach internetowej Estrady Poznańskiej (www.poznan.estrada.pl oraz www.2016poznan.pl) oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

W.S.Gorzelańczyk

BIULETYNY 2012

BIULETYNY 2011


BIULETYNY 2010