Regulamin Estrady i newslettera

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ESTRADĘ POZNAŃSKĄ

§ 1
1. Niniejszy regulamin dotyczy wszelkich imprez, warsztatów, wystaw których organizatorem jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8.
2. Udział w wydarzeniach, o których mowa w ust. 1 jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikami wydarzeń mogą być osoby pełnoletnie oraz małoletnie za zgodą wyrażoną przez rodzica/opiekuna, bądź pod jego opieką. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być udzielona w formie pisemnej. W przypadku braku zgody na udział małoletniego w wydarzeniu wyrażonej przez rodzica/opiekuna, Estrada ma prawo odmówić wstępu małoletniemu na wydarzenie.
4. Estrada zastrzega sobie prawo zmiany warunków uczestnictwa, wprowadzenia ograniczeń wiekowych w dostępie do poszczególnych wydarzeń.

§ 2
1. Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Estradę Poznańską są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przyjętych w miejscu organizacji wydarzenia oraz zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla innych uczestników wydarzenia, a także zachowania w sposób zgodny z ogólnoprzyjętymi zasadami panującymi w miejscach publicznych. W przypadku zachowania stwarzającego zagrożenie dla innych, bądź niezgodnego z zasadami porządku publicznego Estrada Poznańska ma prawo odmówić uczestnikowi dalszego udziału w wydarzeniu.
2. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do poszanowania mienia znajdującego się w miejscu odbywania się wydarzenia i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem.

3. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników wydarzeń poza sytuacjami, kiedy odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas wydarzenia.

5. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z siłą wyższą, w szczególności dotyczące warunków atmosferycznych, strajków, przerw w dostawie energii elektrycznej czy mediów spowodowanych awarią oraz innych podobnych zdarzeń.

§ 3
1. Udział w wydarzeniach oznacza:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Estradę Poznańską z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) do celów dokumentacyjnych,
- udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz wykorzystywanie utrwalonego wizerunku
w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez Estradę Poznańską. W szczególności uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej Estrady Poznańskiej oraz w mediach społecznościowych. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Estrady Poznańskiej z tego tytułu. W przypadku osób małoletnich, niniejszej zgody udziela rodzic lub opiekun,
- zgodę na korzystanie przez Estradę Poznańską z utworów stworzonych przez uczestnika w związku z wydarzeniem. Zgoda taka jest równoznaczna z udzieleniem Estradzie Poznańskiej nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie tych utworów w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z działalnością Estrady Poznańskiej poprzez wprowadzanie do sieci Internet, pamięci komputera, wystawianie, zwielokrotnianie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć do utworu dostęp. Uczestnik wyraża także zgodę na wykonywanie praw zależnych do utworu.

§ 4
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 17.03.2016 r.
2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: estrada.poznan.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Widza i sekretariacie Estrady Poznańskiej.
3. Estrada Poznańska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Zmiany regulaminu są wiążące z momentem ich opublikowania na w/w stronie internetowej. Zmiana nie dotyczy osób, które zawarły umowę lub złożyły oświadczenie związane z uczestnictwem w wydarzeniu przed wejściem zmiany regulaminu w życie.


REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER ESTRADY POZNAŃSKIEJ

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter, dostępnej na stronie internetowej pod adresem : www.estrada.poznan.pl (dalej jako „Strona”).

2. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Estradę Poznańską z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8, miejską instytucję kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania pod nr RIK-VII, NIP 777-00-02-010. (dalej jako „Estrada”)

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w formularzu dostępnym na Stronie adres e-mail, Estrada Poznańska przesyłać będzie wiadomości e-mail z informacjami o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Kino Muza oraz przez Estradę Poznańską, w szczególności o konkursach, promocjach, festiwalach, koncertach, przedstawieniach, warsztatach, wystawach.

4. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne i bezterminowe.

5. Podanie danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail (obligatoryjnie) oraz daty urodzenia (opcjonalnie), celem rejestracji w usłudze Newsletter jest dobrowolne.

6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na Stronie:
a) wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz opcjonalnie daty urodzenia Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.estrada.poznan.pl,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail,
c) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu zamieszczonego pod formularzem zapisu oraz będącego odnośnikiem w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
d) naciśnięcie na przycisk „zapisz się do newslettera”,
e) zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej,
f) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej wiadomości e-mail.

7. Potwierdzając subskrypcję usługi Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu do celów promocyjnych i informacyjnych, o których mowa w ust. 3.

8. Podanie daty urodzenia nie jest wymagane (opcja fakultatywna). Podanie daty urodzenia umożliwia Użytkownikowi bezpłatne wejście na wydarzenia organizowane przez Estradę (w tym przez Kino Muza) w dniu urodzin użytkownika Newslettera. Bezpłatny bilet na wybrane przez użytkownika wydarzenie należy odebrać w kasie Estrady Poznańskiej (wydarzenia) lub w kasie Kina Muza (seanse filmowe w Kinie Muza przy ul. Św. Marcin), przedstawiając dokument z datą urodzenia oraz adres mailowy, który został podany podczas rejestracji do Newslettera, z tym zastrzeżeniem iż nie wszystkie wydarzenia są objęte promocją. Promocja, o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje wyłącznie Użytkowników zapisanych do Newslettera Estrady Poznańskiej. Promocja dotyczy wybranych przez Estradę wydarzeń/seansów kinowych, o których informację można otrzymać bezpośrednio w kasie Estrady Poznańskiej, bądź telefonicznie pod numerem +48 61 852 88 33 oraz w kasie Kina Muza, bądź telefonicznie pod numerem + 48 61 852 34 03. Promocja dotyczy wydarzeń, na które są nie zostały wyprzedane bilety. Promocja nie dotyczy wydarzeń, na które została zamknięta już sprzedaż biletów. Wykorzystanie bezpłatnego wejścia jest możliwe wyłącznie w dniu urodzin. Bezpłatna wejściówka nie może być wykorzystana w inny dzień, niż wskazany powyżej (niniejsza sytuacja dotyczy także przypadku braku biletów na jakiekolwiek wydarzenie tego dnia). Bezpłatna wejściówka nie podlega zamianie na środki pieniężne. Bezpłatna wejściówka nie może być przekazana innej osobie. Estrada zastrzega sobie prawo do odmowy wydania wejściówki w przypadku, gdy dane wydarzenie nie jest objęte promocją, użytkownik nie przedstawił dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, użytkownik nie jest zapisany do Newslettera, użytkownik nie spełnia wymogów udziału w wydarzeniu (ograniczenia wiekowe), na dane wydarzenie został wyczerpany limit miejsc bądź wydarzenie zostało odwołane z przyczyn niezależnych od Estrady, Estrada nie jest organizatorem wydarzenia.

9. Potwierdzenie subskrypcji usługi Newsletter stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez kliknięcie linku do wyrejestrowania zawartego w każdej wiadomości e-mail.

11. Każdy Newsletter zawiera:
a) informację o Estradzie Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8 jako nadawcy Newslettera,
b) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
c) informację, że mailing został wysłany za pośrednictwem systemu Freshmail,
d) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

12. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z terminem podanym wraz z informacją o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie zrezygnuje on z otrzymywania Newslettera.

13. Usługobiorca Newslettera zobowiązuje się do niedostarczania treści bezprawnych. W przypadku dostarczania przez Usługobiorcę Newslettera treści niezgodnych z prawem, bądź niniejszym regulaminem, Estrada zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z usługi Newsletter.

14. Dla korzystania z usługi Newsletter wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

15. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Newslettera można zgłaszać na adres e-mail: newsletter@estrada.poznan.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

16. Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2016.

II. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Estradę Poznańską z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8, miejską instytucję kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania pod nr RIK-VII, NIP 777-00-02-010.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest Estrada.

3. W każdej chwili odbiorcy Newslettera przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Każdy odbiorca Newslettera posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przekazywane będą przekazywane następującym odbiorcom danych: FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155c.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania Newslettera Estrady Poznańskiej.

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z otrzymywania Newslettera.