Stary Rynek

Estrada Poznańska jest administratorem płyty Starego Rynku od 2013 roku. Odpowiadamy za utrzymanie czystości, prowadzimy bieżące prace konserwacyjne i koordynujemy działalność prowadzoną na płycie Rynku. Dokładamy starań, by Stary Rynek stał się miejscem bezpiecznym, czystym, przyjaznym. Pragniemy, by przestrzeń ta była otwarta na mieszkańców i mieszkanki Poznania, a także turystów odwiedzających Poznań. Współpracujemy z Urzędem Miasta, służbami miejskimi i porządkowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na Rynku.


Działalność na płycie Starego Rynku:

1. Stragany

Informujemy że losowanie miejsc odbędzie się dnia 14 marca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Sceny na Piętrze przy Estradzie Poznańskiej (ul. Masztalarska 8). Na spotkanie zapraszamy wszystkich, których wniosek został zaakceptowany.

Estrada Poznańska uprzejmie informuje, iż na okres od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r., w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski na prowadzenie straganu z pamiątkami z podmiotami, które prowadziły stragany z pamiątkami w 2016 roku oraz zrealizowały na tę potrzebę z własnych środków projekt nowego straganu.

Pozostałe wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszenia.

Do wszystkich zainteresowanych prowadzeniem straganu z pamiątkami: wymagane jest złożenie w siedzibie Estrady Poznańskiej (Masztalarska 8, II piętro) papierowej wersji wniosku, na druku Estrady Poznańskiej, wraz z załącznikami, w terminie do 28 lutego 2017 r.,

W styczniu 2018 roku Estrada Poznańska planuje organizację otwartego konkursu ofert na prowadzenie straganu z pamiątkami (w okresie kwiecień 2018-marzec 2019), w którym kryterium wyboru stanowić będzie oferta sprzedażowa straganu. Więcej informacji o otwartym konkursie pojawi się na stronie Estrady Poznańskiej w grudniu 2017 r.

Od sezonu 2016 wszystkich kupców, którzy chcieliby prowadzić stragan z pamiątkami na płycie Starego Rynku, obowiązuje wymóg posiadania straganu zrealizowanego wg projektu zamówionego przez Estradę. Brak możliwości posiadania w/w straganu będzie uniemożliwiał prowadzenie działalności w formie sprzedaży pamiątek na płycie Rynku. Projekt techniczny do wykonania straganu jest przekazany po podpisaniu umowy.

Pobierz: Wniosek o prowadzenie straganu z pamiątkami

Wzór straganu obowiązujący od 1 kwietnia 2016 r.

Przed zawarciem umowy na prowadzenie straganu, konieczne jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej na konto Estrady Poznańskiej w wysokości 300 zł.
Nr konta do wpłaty kaucji: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366 Bank PeKaO S.A.

2. Ogródki gastronomiczne

Zasady urządzania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych określają przepisy Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 31.03.2015 r. oraz zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora Estrady Poznańskiej z dnia 15.03.2016 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat i kaucji za zajęcie terenów miejskich za urządzenie ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych na płycie Starego Rynku w Poznaniu oraz zasad urządzania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych na płycie Starego Rynku w Poznaniu.

Treść Zarządzenia 2015

Treść Zarządzenia 2016

Wytyczne dla ogródków letnich i stoisk promocyjnych na Starym Rynku od 2015 r.

Wniosek o postawienie ogródka gastronomicznego powinien być złożony z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1. Kopię przelewu bankowego potwierdzającą wpłatę kaucji (nr konta do wpłaty kaucji: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366 Bank PeKaO S.A.)
2. Mapę ze szczegółową lokalizacją ogródka
3. Projekt / wizualizację ogródka
4. Zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie ogródka
5. Umowę najmu lokalu, przed którym ma zostać ulokowany ogródek, bądź dokument potwierdzający prawo własności lokalu
6. Kopię polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem ogródka

3. Przedsięwzięcia kulturalne

Na płycie Starego Rynku mogą odbywać się wyłącznie wydarzenia wpisujące się w prestiżowy i historyczny charakter przestrzeni, z wyłączeniem akcji promocyjnych czy reklamowych.
Wniosek o zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalnego na terenie Starego Rynku powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji. Uzyskanie zgody uzależnione jest od harmonogramu wydarzeń i dostępności powierzchni na Rynku.
Lokalizowanie tymczasowej zabudowy na płycie Rynku wymaga uzyskania zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego.

4. Wystawy

Serdecznie zachęcamy szkoły, instytucje kultury i edukacyjne, stowarzyszenia i podmioty o profilu non-profit do realizacji wystaw na Starym Rynku.
Ograniczenia tematyczne wystaw: ze względu na historyczny charakter przestrzeni, na Starym Rynku możliwa jest realizacja wystaw wyłącznie o tematyce historycznej, związanej z Poznaniem.
Charakter wystaw: niekomercyjny, mający na celu prezentację prac uczniów, studentów, dorobku lub historii instytucji, członków stowarzyszenia itp., z wyłączeniem wystaw o profilu promocyjnym i komercyjnym.
Poziom merytoryczny i graficzny wystaw musi odpowiadać randze centralnej, historycznej przestrzeni miejskiej.
Rekomendowany czas trwania wystaw: 2 tygodnie.
Ze względu na imprezy odbywające się na Starym Rynku, zorganizowanie wystawy będzie możliwe w terminie i lokalizacji wskazanej przez Estradę Poznańską.
Wymagania wobec organizatorów wystaw:
- zapewnienie stojaków/stelaży wystawowych spełniających wymogi bezpieczeństwa określone przepisami prawa. Stojaki powinny być estetyczne, stabilne, wpisujące się w charakter nieruchomości,
- uzgodnienie tematyki, terminu, lokalizacji wystawy oraz wyglądu stojaków wystawowych z Estradą Poznańską,
- montaż i demontaż wystawy,
- ubezpieczenie wystawy,
- podpisanie umowy najmu przestrzeni na organizację wystawy.
Wszystkim podmiotom spełniającym w/w wymogi, gwarantujemy symboliczną odpłatność za zajęcie terenu na organizację wystawy.
Podmioty chętne do realizacji wystaw, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.


Możliwości lokalizowania różnego rodzaju obiektów na Starym Rynku, w tym ogródków gastronomicznych i zabudowy związanej z okazjonalnymi imprezami, określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Obszar Staromiejski w Poznaniu".
Treść planu dostępna jest na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=25

Kontakt:
Magdalena Popławska
Kierowniczka Projektu Centrum
tel. 61 852 88 33 w.50
e-mail: m.poplawska@estrada.poznan.pl

Katarzyna Chrobak
tel. 61 852 88 33 w.52
e-mail: k.chrobak@estrada.poznan.pl