Zamówienia publiczne

Sylwester Miejski

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-5/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-5/19

Informacji z otwarcia ofert, Znak sprawy: EP.ZP/271-5/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w klatkach schodowych w budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu.”

Znak sprawy: EP.ZP/271-4/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: EP.ZP/271-4/19

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 565141-N-2019 z dnia 2019-06-26r.

Estrada Poznańska: Remont izolacji przeciwwodnej części podziemnej w strefie podwórza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego.

Festiwal Animator 2019

wykonanie usługi społecznej w przedmiocie świadczenia usługi hotelowej