Uzasadnienie wyboru

Uzasadnienie wyboru:


Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Treść uzasadnienie dostępna jest w załączniku.

Pliki