Rozstrzygnięto konkurs Urzędu Miasta Poznania - Pawilon Nowa Gazownia

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji wieloletniego zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w latach 2014-2017 Zarządzeniem Nr 708/2014/P z dnia 28 listopada 2014 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszej  oferty na realizację wieloletniego zadania Miasta Poznania przez podmiot  niepubliczny w  latach 2014-2017, w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - w zakresie zadania pn. Realizacja wydarzeń kulturalnych animujących przestrzeń Pawilonu Nowa Gazownia. Treść przedmiotowego zarządzenia wraz z uzasadnieniem zawarta jest w załączniku nr 1 do komunikatu. Wykaz  z ofertą, która otrzymała dotację zawarty jest w załączniku nr 2 do komunikatu, informacja o ofercie, która nie otrzymała dotacji z budżetu Miasta Poznania zawarta jest w załączniku nr 3 do komunikatu. Załączniki: