ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - roboty budowlane 3.10.2011

Poznań: remont lokalu użytkowego w Domu Tramwajarza
położonego przy ulicy Słowackiej 19/21 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 259585 - 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Estrada Poznańska , ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań, woj.
wielkopolskie, tel. 061 8528833, faks 061 8528833.
? Adres strony internetowej zamawiającego: www.estrada.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont lokalu użytkowego w Domu
Tramwajarza położonego przy ulicy Słowackiej 19/21 w Poznaniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: remont lokalu
użytkowego w Domu Tramwajarza położonego przy ulicy Słowackiej 19/21 w Poznaniu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
III.2) ZALICZKI
? Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
? III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co
najmniej 3 roboty budowlane polegających na wykonaniu robót remontowych w tym jedna
robota remontowa obiektu objętego ochroną konsekratora zabytków o wartości każdej z
robót równej co najmniej 100 000,00 PLN (brutto).
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że: a) dysponuje min. 1
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej (Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z
ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394); b) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w okresie jednego roku średnie roczne
zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego
wynosiło min. 10 osób.
? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i
finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia oraz wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę równą co najmniej 100 000,00 PLN; b) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 100 000,00 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
? III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
? wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone
? oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy
usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie
? wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
? oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
? informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
? opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia
? Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
? aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
? aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
? aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
? aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
? aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
? wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
? III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
? nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
? nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
? III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy, kosztorys ofertowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w
następujących przypadkach: a) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu prac wraz z odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia umownego; b) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi
konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i
podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza
zdarzeniami zwykłymi - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy
o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa
wyżej jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów
organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani
któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w
całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności
zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie lub wysokie temperatury powietrza lub ciągłe ulewne
deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych. c) gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od
Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych - Zamawiający
dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia
konsekwencji zdarzeń; d) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: -
wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia
zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; -
modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.estrada.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Estradzie
Poznańskiej, Poznań 61-767, ul. Masztalarska 8, w sekretariacie (forma eletrkoniczna).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.10.2011 godzina 08:45, miejsce: w Estradzie Poznańskiej, Poznań 61-767, ul. Masztalarska 8, w
sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

ZAŁ. 2_1

ZAŁ. 3

ZAŁ. 4

ZAŁ. 5

ZAŁ. 6