WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami, kina Muza"

Pliki