ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy: przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami, kina Muza.

Pliki