Zamówienia publiczne

Znak sprawy EP.ZP/ 271-6/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa piętra oficyny części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami kina Muza.

Znak sprawy EP.ZP/ 271-6/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa piętra oficyny części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami kina Muza.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami, kina Muza"

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy: przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz
z instalacjami, kina Muza.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 587558-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami, kina Muza zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 30.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap I"

Dotyczy sprawy EP.ZP | 271-3 | 18

Informacja o unieważnieniu postępowania

Znak sprawy: EP.ZP/271-4.18

Informacja z otwarcia ofert