Zamówienia publiczne

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy: przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz
z instalacjami, kina Muza.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 587558-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Przebudowa piętra oficyny oraz części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami, kina Muza zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 30.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap I"

Dotyczy sprawy EP.ZP | 271-3 | 18

Informacja o unieważnieniu postępowania

Znak sprawy: EP.ZP/271-4.18

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: EP.ZP/217-3/18

Informacja z otwarcia ofert

Informacja do ogłoszenia nr 551664-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. | Kino Muza

Informacja do ogłoszenia nr 551664-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. | Kino Muza

Ogłoszenie o zamówieniu nr 559283-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. | Estrada Poznańska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap I.